Videokunst beschikbaar maken voor educatieve doeleinden

De Auteurswet bevat een uitzondering die bepaalt dat voor bepaalde vormen van educatief gebruik geen voorafgaande toestemming van de rechthebbende vereist is. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Toelichting

Artikel 16 AW bepaalt dat, uitsluitend voor toelichting bij het onderwijs, het openbaarmaken of verveelvoudigen van gedeelten van een auteursrechtelijk beschermd werk is toegestaan. Dat moet dan wel een beoogd, niet-commercieel doel dienen en er moet aan een vijftal vereisten worden voldaan:
1. Het werk moet rechtmatig openbaar zijn gemaakt;
2. Het overnemen uit het werk moet in overeenstemming zijn met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is;
3. De morele rechten van de maker(s) moeten in acht worden genomen;
4. De bron – waaronder de naam van de maker – moet duidelijk worden vermeld;
5. Er moet een billijke vergoeding worden gegeven aan de rechthebbende(n).

Let wel: de uitzondering geldt uitsluitend voor toelichting bij het onderwijs, en met een beoogd niet-commercieel doel. Online vertonen op een Youtube-kanaal met de kanttekening dat er vertoond wordt voor educatieve doeleinden is dus niet toegestaan.

Meer informatie